Back

Tiesu administrācija

Tiesu administrācija ir tieslietu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes moderna, un uz izaugsmi vērsta valsts pārvaldes iestāde, kas organizē un nodrošina rajonu (pilsētu) tiesu, apgabaltiesu un zemesgrāmatu nodaļu administratīvo darbu.
Tiesu administrācija darbojas uz 2014.gada 30.septembra MK noteikumu Nr.589 „Tiesu administrācijas nolikums" pamata.
Tiesu administrācija veic personāllietvedību tiesās un zemesgrāmatu nodaļās, plāno tiesu un zemesgrāmatu nodaļu budžetu un rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, nodrošina tiesas un zemesgrāmatu nodaļas ar materiāltehniskajiem līdzekļiem, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūru, kā arī nodrošina informācijas sistēmu (valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, tiesu informatīvās sistēmas un izpildu lietu reģistra) uzturēšanu un attīstību.

Events in English

Tiesu administrācija
Back
Organisers
Patrons
Great friends
Friends
Partners
Media patners