Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic personas datu aizsardzības uzraudzību.
Datu valsts inspekcija ir izveidota 2001. gada 2. janvārī un darbojas saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un pamatojoties uz Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr.1415 “Datu valsts inspekcijas nolikums”.
Datu valsts inspekcija realizē Fizisko personu datu aizsardzības likumā nosprausto mērķi – aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi.