Atpakaļ

Jevgēnija Butņicka

VARAM Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja

Kopš 2006.gada strādā ar reģionālās attīstības plānošanu un ieviešanas koordināciju, nodrošinot atbalsta iespējas pašvaldībām, sekmējot teritorijas attīstības plānošanas sistēmas nostiprināšanu, plānošanas reģionu darbības pārraudzību un pilnveidošanu, kā arī Latvijas interešu pārstāvniecību starptautiskajā un Eiropas Savienības līmenī teritoriju attīstības jautājumos. Ir piedalījusies Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Latvijas Nacionālā attīstības plāna izstrādē. Nodrošina plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības programmu izstrādes metodisko vadību, sekmējot teritoriju attīstības prioritāšu noteikšanu un ieviešanu, sekmējot pašvaldību budžeta efektīvu plānošanu, sagatavojot priekšlikumus pašvaldību budžeta veidošanas sasaistei ar pašvaldību attīstības programmās noteiktajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem. Iesaistīta institucionālās kapacitātes projektos no ārvalstu finanšu palīdzības un attīstības sadarbības programmu ietvaros, t.sk. veicinot sabiedrības līdzdalību un iesaistīšanu teritorijas attīstības plānošanas procesā.

Pasākumi

Jevgēnija Butņicka
Atpakaļ
Rīkotāji
Patroni
Lieldraugi
Draugi
Partneri
Informatīvie partneri