Anete Ilves

Anete Ilves

Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece

Mg.iur, M.A.soc.sc. Anete Ilves ir Tiesībsarga biroja Sociālo, ekonomisko un kultūras tiesību nodaļas juridiskā padomniece ar specializāciju sociālajās tiesībās, tiesiskās vienlīdzības un diskriminācijas aizlieguma jautājumos (dzimumu līdztiesība, personu ar invaliditāti tiesības, vecums utt.).
A.Ilves darbojas arī kā Eiropas Nacionālo cilvēktiesību institūciju tīkla Sociālo un ekonomisko tiesību darba grupas vadītāja, pārstāvot gan Latvijas Republikas tiesībsarga, gan citu Eiropas nacionālo cilvēktiesību institūciju kopīgās intereses reģionālā un starptautiskā līmenī.
A.Ilves ir autore un līdzautore vairākiem Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja pētījumiem, tai skaitā, pētījumiem, kas skar personu ar invaliditāti jautājumus. Piemēram, “Augstākās izglītības pieejamība personām ar invaliditāti” (2016/2017), “Personu ar īpašām vajadzībām tiesības Notariāta likuma tvērumā” (2017), informatīvais materiāls darba devējiem “Pielāgota darba vide darbiniekiem ar invaliditāti” (2017).