Inga Liepa–Meiere

Inga Liepa–Meiere

Partijas PROGRESĪVIE pārstāve

Lielu daļu savas profesionālās karjeras Inga bijusi ierēdne Tieslietu ministrijā, Bērnu un ģimenes lietu ministrijā, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā. Ingas interešu loks ir vienlīdz cieši saistīts kā ar tiesību, tā sociālo jomu, tādēļ bez tiesību zinātņu maģistra grāda, Latvijas Universitātē iegūts arī sociālā darba maģistra grāds. Zināšanas papildinātas, studējot sociālo menedžmentu Šveices Ziemeļrietumu augstskolā (Fachhochschule Nordwestschweiz). Viņas vadībā izstrādāts pirmais Valsts ģimenes politikas rīcības plāns desmit gadiem, kas paredzēja vairākus šobrīd jau par pašsaprotamiem kļuvušus atbalsta mehānismus kā sociālo pabalstu palielināšanu pēc bērna piedzimšanas, valsts līdzdalību bērnu ēdināšanas skolās finansēšanā u.c., bija atbildīga par Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumprojekta un ar to saistīto normatīvo aktu izstrādi, Audžuģimeņu koncepcijas izstrādi un ieviešanu, kuras rezultātā Latvijā audžuģimeņu skaits no dažām strauji pieauga līdz vairākiem simtiem, kā arī daudzām citām valstiski nozīmīgām ģimenes politikas, jaunatnes politikas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas iniciatīvām. Pēdējos desmit gadus Inga strādājusi un arī kā brīvprātīgā darbojusies nevalstiskajās organizācijās Latvijā (tostarp, biedrībā "Sabiedrība par atklātību Delna") un Šveicē. Šobrīd strādā Latvijas Samariešu apvienībā, rūpējoties par sociālo pakalpojumu attīstību reģionos. Inga ir politiskās partijas PROGRESĪVIE Ētikas komisijas locekle.