Inga Retiķe

Inga Retiķe

Latvijas Universitātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece

Latvijas Universitātes, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētniece un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroģeoloģijas eksperte/projektu vadītāja.
Inga Retiķe – Mg. Vides zin., ir ģeogrāfijas doktora grāda pretendente. Ilgstoši pēta Latvijas pazemes ūdeņu resursu kvalitāti un pārstāv Latvijas intereses Eiropas Savienības pazemes ūdeņu darba grupā. Vada vairākus nacionāla un starptautiska līmeņa sadarbības un pētniecības projektus, kas pēta pazemes ūdeņu ietekmi uz saistītajām ekosistēmām, jūras ūdeņu intrūzijas procesus un lauksaimniecības radīto slodžu (nitrātu) apriti gruntsūdeņos.
Šī brīža lielākais izaicinājums ir pievērst sabiedrības, politikas veidotāju un zinātnieku uzmanību Latvijas galvenā dzeramā ūdens resursa - pazemes ūdeņu - aizsardzībai, kā arī veicināt starpdisciplināru sadarbību starp visām iesaistītajām pusēm.