Āris Ādlers

Āris Ādlers

PREPARE AISBL prezidents

Āris Ādlers jau vairāk kā 12 gadus darbojās nevalstiskās organizācijās, kas saistītas ilgtspējīgu lauku attīstību, vide jautājumiem un ekonomiskās paradigmas maiņu. Šobrīd vada Eiropas lauku pilsoniskās sabiedrības tīklu PREPARE kā arī vada Saulkrastu un Carnikavas vietējo rīcības grupu "Sernkon". Ir autors vadlīnījām par Mājražošanu Latvijā, vairāku publikāciju autors par Vietējās identitātes produktiem un piedalījies pētījumos par pārtikas uzņēmējdarbību lauku teritorijās. Šobrīd Rīgas Tehniskajā Universitātā izstrādā promocijas darbu par Pievientotās vērtības mērīšanu tautsaimniecības attīstībai.